Tuyển dụng

Tuyển dụng
Trao đổi và nắm bắt nhu cầu khách hàng
Khảo sát và thiết kế theo quy trình của Công ty